SPEEDFACE V5L

  • شناسایی در کمتر از 0/5 ثانیه

  • استفاده از آخرین تکنولوژی تشخیص چهره

  • عدم نیاز به توقف برای شناسایی

  • فاصله تشخیص تا 3 متر