دستگاه حضور و غیاب

تشخیص دستگاه حضور غیاب اصل

دستگاه اثرانگشتی- دستگاه تشخیص چهره-نرم افزار حضور و غیاب

انواع گیت های کنترل تردد-سه میله ای- گیت شیشه ای-تمام قد